Satamasäännöt

Satamasäännöt

Venepaikka
1. Venepaikka on tarkoitettu vain paikan varanneen jäsenen veneelle. Paikkaa ei saa vuokrata edelleen eikä luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Tavaroiden säilyttäminen laiturilla on kielletty.
2. Veneen kiinnityksen laituriin on oltava huolellinen ja pitävä. Veneen köysien tulee olla hyväkuntoisia ja riittävän paksuja veneen koko huomioiden. Kaikissa laiturikiinnitykseen tarkoitetuissa veneköysissä on käytettävä joustimia. Veneen sivuilla on käytettävä riittävästi asiallisia lepuuttajia. Satama-alueelle voi osua tietyillä tuulen suunnilla hyvin voimakastakin tuulta, jolta aallonmurtaja ei suojaa. Veneiden kiinnityksestä on siksi huolehdittava kaikissa tilanteissa ja satamakapteenit valvovat kiinnitysten asianmukaisuutta. Satamakapteenin määräyksestä kiinnityksiä on parannettava.

Veneet
3. Veneen tulee olla katsastettu viimeistään kesäkuun loppuun mennessä. Veneen omistajalla on oikeus venekerhon perälippuun vain, jos vene on katsastettu ja rekisteröity Porslahden venekerhon venerekisteriin. Omistajan viiriä voi sen sijaan käyttää jokainen jäsen. Vain vuosittain katsastettu vene säilyttää venepaikkaoikeutensa seuraavaan kauteen. Katsastamattomasta veneestä seuraa vuosikokouksen vuosittain vahvistama sakkomaksu venepaikan menettämisen lisäksi.
4. Toisen veneelle tai laiturirakenteelle aiheutetusta tai aiheutuneesta vahingosta on ilmoitettava ensitilassa asianomaiselle itselleen ja kerhon satamakapteenille.
5. Veneen omistaja on joka suhteessa itse vastuussa kerhon satama-alueella olevasta veneestään ja sen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista tai mahdollisesta vahingoittumisesta. Veneen omistaja/haltija huolehtii itse veneensä vakuuttamisesta.

Venepaikkojen jako
6. Venepaikan haltijalle lähetetään lasku, joka on maksettava laskun eräpäivään mennessä, jotta jäsenyys ja venepaikka säilyisivät. Hallitus jakaa paikat veneiden koon mukaan, joten paikka voi vaihdella vuosittain. Jäsen voi luopua venepaikastaan toistaiseksi. Luopuminen vapauttaa venepaikkaan kohdistuvasta kauden venepaikkamaksusta. Kun jäsen tarvitsee uudestaan venepaikkaa, on hakemus jätettävä hallitukselle hyvissä ajoin ennen seuraavaa kautta.
7. Venepaikkahakemukset on jätettävä kirjallisesti, sähköisellä lomakkeella tai sähköpostitse yhdistyksen hallitukselle. Valintaperusteena paikkojen jaossa on vantaalaisuus, aktiivisuus kerhon toiminnassa ja varausjärjestys. Samaan ruokakuntaan kuuluvat henkilöt voivat varata enintään yhden venepaikan. Mikäli paikkoja jää yli tarpeen, voi hallitus vuokrata jäsenelle toisen venepaikan kaudeksi kerrallaan.

Satama-alue
8. Satama-alueella on noudatettava siisteyttä ja hyvää järjestystä.
9. Sataman aallonmurtajien sisällä on noudatettava 10 km/h nopeusrajoitusta ja aallokon muodostaminen on kiellettyä. Joillakin veneillä siis suurin sallittu nopeus on tätäkin pienempi.
10. Satama-alueelle ja pysäköinti- tai talvisäilytysalueita ympäröiviin aitoihin ei saa kiinnittää mainoksia.

Talvisäilytys
11. Kaikille yhdistyksen jäsenten veneille aina ei voida osoittaa talvisäilytyspaikkaa. Siksi paikkojen jaossa noudatetaan seuraavaa hallituksen päättämää periaatetta.
Jakojärjestys:
a. Talvitelakointipaikkoja jaetaan yksi venepaikkaa kohden.
b. Aiempina talvina telakointialueella olleet veneet ovat etusijalla
c. Ajoissa hakemuksensa jättäneet jäsenet ovat mukana ensimmäisessä arvonnassa
d. Myöhästyneenä hakemuksensa jättäneet ovat mukana toisessa arvonnassa
11.1. Telakointilupa voidaan evätä, jos omistaja on rikkonut kerhon sääntöjä tai satamakapteenien ohjeita.
11.2. Telakointipaikan edellytyksenä on, että veneellä on laituripaikka kerhon laiturissa ja että maksuja ei ole rästissä.
12. Veneet on siirrettävä maihin hyvissä ajoin ennen veden jäätymistä, ei kuitenkaan ennen syyskuun 15. päivää. Talvisäilytysalueelle veneet on telakoitava satamakapteenilta pyydettävän luvan jälkeen satamakapteenin osoittamaan paikkaan ja hänen antamiensa ohjeiden mukaisesti. Veneessä tai säilytyspukissa täytyy olla veneen omistajan yhteystiedot tai muu tunniste, jolla veneen omistaja voidaan tunnistaa. Talvisäilytysalueen liukuportit pidetään lukittuna talvisäilytysaikana ja niiden avaimet ovat vain satamakapteenien ja toimihenkilöiden käytössä. Näin voidaan paremmin huolehtia alueella olevasta omaisuudesta. Käyntiporttien lukitus on samassa sarjassa laiturien porttien ja kerhorakennuksen kanssa.
12.1. Veneiden telakointi ilman satamakapteenin lupaa on kielletty. Luvatta telakoitu vene voidaan siirtää omistajan kustannuksella pois kerhon talvisäilytys alueelta.
13. Veneet on laskettava vesille talvisäilytysalueelta viimeistään kesäkuun 10. päivänä. 11.6. – 15.9. välisenä aikana veneiden säilytyksestä talvisäilytysalueilla peritään hinnaston mukainen maksu.
13.1. Veneen omistaja vastaa kaikista kustannuksista, jotka ovat seurausta hänen virheellisestä tai ohjeiden vastaisesta menettelystään telakalla, kuten väärään paikkaan nostetun veneen tai pukin siirrosta, romu- tai jätetavaran hävittämisestä.
14. Veneiden säilytystä varten käytetyt telineet ja muut näihin verrattavat laitteet on omistajan itsensä korjattava pois tai varastoitava satamakapteenin osoittamaan paikkaan ja hänen antamiensa ohjeiden mukaisesti välittömästi talvisäilytyskauden päätyttyä. Varastoinnista peritään maksu, jos vuokranantaja perii sellaista yhdistykseltä.
15. Talvisäilytysalueella olevassa veneessä majoittuminen on kielletty.
16. Autojen pysäköiminen talvisäilytysalueella on kielletty, ellei sitä ole erikseen osoitettu jäsenistön pysäköintikäyttöön kesäkaudella.
17. Veneessä on oltava vakuutus telakointiaikana, joka kattaa mm. tulipalosta aiheutuneet vahingot Avaimen käyttö
18. Jäsen saa käyttöönsä kerhorakennukseen ja venekerhon käyntiportteihin ja oviin sopivan avaimen maksamalla hallituksen määrittelemän avainmaksun. Avainta ei saa luovuttaa ulkopuolisille eikä kopioida. Mikäli jäsen tarvitsee käyttöönsä useampia avaimia, hänen täytyy tilata ne venekerhon avaimista vastaavalta toimihenkilöltä. Eronneen tai erotetun jäsenen on palautettava avain satamakapteenille.
19. Portit ja ovet on aina lukittava perässään.

Vartiointi (Satamapäivystys)
20. Venepaikan haltija on velvoitettu vartioimaan satamassa venekerhon hallituksen määräämänä aikana. Vartiovuoron laiminlyönnistä seuraa vartiointisakko ja hallituksen määräämä uusi vartiovuoro. Vartijan pitää olla 18 vuotta täyttänyt. Tarkemmat vartiointi/ päivystysohjeet löytyvät vartio-ohjeesta (satamapäivystysohje).

Satamakapteeni
21. Satamakapteenit toimivat sataman valvojina. Heidän antamiaan ohjeita ja määräyksiä on noudatettava. Satamakapteenien yhteystiedot ovat näkyvillä kerhorakennuksessa ja www-sivuilla.

Venekerhosta erottaminen
22. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei noudata hyviä veneilytapoja, venekerhon satamamääräyksiä, venekerhon hallituksen tai satamakapteenin antamia määräyksiä tai joka laiminlyö yhdistyksen vuosikokouksen vahvistaman minkä tahansa maksun suorittamisen.

Kerhorakennus
23. Yhdistyksen jäsenistöllä on oikeus käyttää kerhorakennusta veneilytoiminnassaan. Kerhorakennus toimii myös vartijoiden taukotilana. Kerhorakennuksen käyttäjien tulee huolehtia tilojen siisteydestä käyttönsä jäljiltä.
24. Kerhorakennusta käytetään myös erilaisten yhdistyksen järjestämien tilaisuuksien pitopaikkana. Koulutus- ja kokouspaikkana sitä käytetään ensisijaisesti yhdistyksen tai sen hallituksen järjestämiin tilaisuuksiin. Muuhun käyttöön pitää erikseen pyytää hallitukselta lupa.
25. Kerhorakennuksen varastossa säilytetään yhdistyksen käyttöomaisuutta. Merkityt välineet ovat jäsenten käytettävissä satama-alueella. Lainatuista tavaroista tulee pitää hyvää huolta. Rikkoutuneista tai puuttuvista esineistä tulee viipymättä ilmoittaa kalustovastaavalle.

Venepaikasta luopuminen
26. Jos jäsen haluaa vapautua paikanhaltijan venepaikkaan kohdistuvasta kauden venepaikkamaksusta, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti (esim. sähköpostitse) yhdistyksen hallitukselle 31.1. mennessä.
27. Venepaikasta luopuminen tarkoittaa sitä, että kyseisellä jäsenellä ei ole venepaikkaa kaudella eikä venepaikkavarausta tuleville kausille. Venepaikkaa jälleen halutessaan, tulee jäsenen hakea venepaikkaa kirjallisesti hallitukselta.
28. Venepaikasta luopunut jäsen on vapautettu vartioinnista. Venepaikasta luopuminen ei vapauta jäsentä muista maksuista ja velvoitteista.

Jätehuolto
29. Yhdistys tekee ilmoituksen satamatoiminnasta ja laatii jätehuoltosuunnitelman ympäristökeskukselle toimitettavaksi.
30. Yhdistys laatii jätehuollosta vielä yksityiskohtaisemmat ohjeet ja määräykset, jotka ovat myös kerhorakennuksessa nähtävänä. Yhdistyksellä on vakavat sanktiot mm. mahdollisesti saastuneen maaperän puhdistamisesta, joten jätehuollon toteutumista valvotaan tarkasti ja laiminlyönteihin puututaan välittömästi.

Veneessä yöpyminen kesäkaudella
31. Veneen ollessa laiturissa, siinä yöpyminen on sallittua kesäkaudella. Siitä tulee kuitenkin ilmoittaa vuorossa olevalle vartijalle.

Laiturialueiden palvelut
32. Laitureiden maasähkö on tarkoitettu ainoastaan lyhytaikaiseen käyttöön, esim. korjaustoimenpiteisiin tai akkujen lataamiseen. Säännöllisemmästä sähkön käytöstä on sovittava satamakapteenin kanssa.