Telakkaohje

Telakkaohje 19.4.2018

1. Porslahden venekerho ry (PLVK) toimii Helsingin kaupungilta vuokratulla alueella. Satama-alueella on siksi noudatettava sekä venekerhon että kaupungin antamia ohjeita. Vesi- ja maantieliikennerajoituksia on ehdottomasti noudatettava.

2. Telakkapaikan hallinnan edellytyksenä on seuran maksujen suoritus. Telakkapaikan maksun on oltava maksettuna laskun eräpäivään mennessä. Maksujen laiminlyöminen katsotaan telakkapaikasta luopumiseksi.

3. Veneiden telakointi on sallittu 15.9.-10.6. välisenä aikana. Telakkapaikka on vene- ja henkilökohtainen eikä sitä saa edes väliaikaisesti luovuttaa toiselle. Telakkapaikan käyttäminen ammattimaiseen toimintaan on kielletty. Ratkaisuvalta telakkapaikkoihin on satamakapteenilla.

4. Telakointipukkien asetus ja pukkien kunnon ylläpitovastuu on paikan haltijalla. Telakkapaikalla tehtävissä korjaustöissä on noudatettava satamakapteenin antamia ohjeita. Telakointipukkeihin ja trailereihin on merkittävä selvästi näkyvään paikkaan vähintään jäsenen nimi ja puhelinnumero.

4.1. Nimetön omaisuus voidaan tarvittaessa siirtää telakka-alueen ulkopuolelle tai hävittää.

5. Telakka-alueen portit on pidettävä suljettuina ja lukittuina. Jäsen vastaa myös vieraittensa käyttäytymisestä. Talvikautena ajoportit on lukittu erikoislukoin. Kerhon ennalta sovittujen nostojen ja laskujen aikana portit ovat avoinna. Muulloin ajoportin avaamisen suorittaa satamakapteeni tai hallituksen jäsen. Hänellä on oikeus veloittaa tästä kohtuullinen matkakorvaus.

6. Telakka-alue on jaettu telakkapaikkoihin. Ne on luokiteltu pukki- ja traileripaikkoihin. Paikan luokka vaikuttaa telakointiperiaatteeseen. Telakointi suoritetaan seuraavasti:

6.1. Pukkipaikalle vene tuodaan trailerilla tai nosturiautolla ja se säilytetään telakointipukkien varassa. Pukkipaikat sijoitetaan pääosin alueen reunoille. Veneiden asettelussa on huomioitava, että naapuriveneet voidaan siirtää paikoilleen pukkeja siirtelemättä. Pukkien on oltava sellaiset, että ne kantavat veneen painon eikä niistä synny vaaraa telakan muille käyttäjille. Pukkien tulee olla käsivoimin siirrettävät. Pukkien turvallisuutta valvovat Satamakapteenit. Vaarallisesti telakoidut veneet voidaan poistaa telakointialueelta omistajan kustannuksella.

6.2. Traileripaikalla vene säilytetään trailerin päällä. Trailerin tulee olla rekisteröity ja helposti liikuteltava. Trailerilla säilytettävät (kevyet) veneet pyritään sijoittamaan alueen keskelle ja niiden tulee olla siirreltävissä tarpeen mukaan nostojen aikana. Vetopää saa olla lukittuna, mutta pyöriä ei saa lukita. Satamakapteeni tai noston valvoja määrää nostotilanteen edistymisen mukaan, mihin (kevyt) trailerivene voidaan telakoida.

6.3. Jos jollia säilytetään telakkapaikalla, on ne sijoitettava telakkapaikalle varsinaisen veneen alle tai päälle. Jollan on ehdottomasti mahduttava oman telakkapaikan alueelle. Jolla on merkittävä vähintään jäsenen nimellä ja puhelinnumerolla. Jollan säilyttäminen ilman näiden ehtojen täyttymistä on kielletty.

6.4. Purjeveneiden mastojen säilyttämisestä on telakkapaikan haltijan erikseen sovittava satamakapteenin kanssa. Säilytys tapahtuu veneen päälle nostettuna, erillisessä mastotelineessä tai erikseen osoitetussa paikassa omien pukkien päällä. Veneiden mastot on ensisijaisesti säilytettävä nimellä merkittynä ja saalingit ja vantit irrotettuina mastotelineessä. Mastot tulee sijoittaa mastohyllyille siihen asentoon, missä ne vievät vähiten tilaa ja samalle ”hyllylle” mahtuu mahdollisimman monta mastoa. Painavimmat mastot sijoitetaan keskikorkeuksille ja kevyemmät ylös ja alas.

6.5 Telakka-alueella pyritään siihen, että veneiden reunojen väliin jää n.70 cm huoltoväli. Tästä syystä peiteteline saa ulottua korkeintaan 20 cm:n päähän veneen laidasta leveimmästä kohdasta mitattuna.

7. Venekerho ei vastaa mistään veneelle tai sen varusteille telakka-alueella mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

8. Veneen huolto- ja korjaustoimet eivät saa aiheuttaa haittaa muille telakoiduille veneille, alueella oleville ihmisille tai ympäristölle.

9. Kesäkautena telakka-aluetta voidaan käyttää pysäköintipaikkana. Kulkuneuvot on pysäköitävä siten, että kulkuväylä alueen perälle säilyy vapaana.

Paloturvallisuus
10.1. Avotulen käyttö satama- ja telakka-alueella on ehdottomasti kielletty. Grillaaminen on sallittua vain kerhon grillissä tai vastaavassa.

10.2. Veneen kunnostustöissä on omat sammutusvälineet pidettävä esillä. Kerhon sammuttimet laitureilla ja telakalla on tarkoitettu ensisijaisesti akuuttiin hätäkäyttöön.

10.3. Palavien nesteiden säilyttäminen varastokopeissa on ehdottomasti kielletty.

10.4. Käytettävien sähkölaitteiden on oltava ehjiä ja asianmukaiset määräykset täyttäviä. Kaapeleiden on oltava ulkokäyttöön sopivia. Sähkölaitteissa suositellaan käytettäväksi vikavirtasuojaa.

Siisteys
11.1. Roskat on laitettava jäteastioihin. Jokainen paikan haltija on vastuussa paikkansa puhtaudesta.

11.2. Jäteöljy, öljynsuodattimet akut ja muut ongelmajätteet on sijoitettava niille varattuihin paikkoihin tai toimitettava niiden keräyspisteisiin.

11.3. Venekerhon alueille ei saa jättää rikkoontunutta tavaraa tai romua. Alueille luvattomasti jätettyjen tavaroiden siirtämisestä tai hävittämisestä aiheutuvat kustannukset peritään telakka- tai venepaikan haltijalta.

11.4. Venettä kunnostettaessa alue on suojattava siten, että myrkkymaali, öljy tai muu vastaava haitallinen aine ei päädy asfaltille tai maaperään.