Tallentava kameravalvonta

TIETOSUOJASELOSTE: TALLENTAVA KAMERAVALVONTA
Tietosuojaseloste: Tallentava kameravalvonta

Porslahden Venekerho ry (jäljempänä ”PLVK”) käsittelee henkilötietoja tallentavan kameravalvontajärjestelmän avulla. Tallennettu kuva määritellään henkilötiedoksi, jos yksityishenkilö on tunnistettavissa kuvasta. PLVK on sitoutunut käsittelemään henkilötietoja huolellisesti ja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Miksi käsittelemme henkilötietojasi?

Käsittelemme henkilötietojasi eli tallennettua kameravalvontakuvaa suojataksemme omaisuuttamme, ennaltaehkäistäksemme rikoksen kohteeksi joutumista, ja selvittäessämme jo tapahtuneita rikoksia venesatamassamme, telakointialueilla ja niiden läheisyydessä.

Käsittely perustuu oikeutettuun etuun. Henkilötietojen käsittely on sallittua silloin, kun se on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. PLVK katsoo, että henkilötietojen käsittely edellä mainittuihin käsittelytarkoituksiin on PLVK:n omaisuuden suojaamiseksi välttämätöntä, ja samoja intressejä ei voida saavuttaa muilla, kevyemmillä toimenpiteillä.

Mitä tietoja käsittelemme ja mistä tiedot ovat peräisin?

Rekisteri koostuu aika- ja paikkasidonnaisista kameravalvontajärjestelmän videotallenteista. Nämä muodostavat rekisterin tietosisällön kokonaisuudessaan. Kameravalvontajärjestelmä on käytössä PLVK:n satamassa, telakointialueilla ja niiden välittömässä läheisyydessä.

Käsiteltävät henkilötietoryhmät ovat PLVK:n jäseniä ja muita alueella liikkuvia.

Rekisteröityjä informoidaan tallentavasta kameravalvonnasta satama-alueella näkyvillä ”tallentava kameravalvonta” -kylteillä.

Kuka saa käsitellä henkilötietoja?

Henkilötietoja saavat käsitellä ne PLVK:n jäsenet, joiden tehtävänkuvaan kuuluu kameravalvontajärjestelmän ylläpito ja kehitys. Lisäksi henkilötietoja saavat käsitellä ne PLVK:n hallituksen jäsenet, joiden tehtävänkuvaan kuuluvat rikos- tai vahinkoasioiden käsittely.

Henkilötietoja luovutetaan palvelun teknistä ylläpitoa varten ulkopuoliselle turvapalvelun tarjoajalle.

Henkilötietoja luovutetaan poliisille ja muille viranomaisille, joilla on lakiin perustuva oikeus kameratallenteiden käsittelyyn. Henkilötietoja luovutetaan viranomaisille myös tilanteessa, jossa käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Henkilötietoja luovutetaan lisäksi vakuutusyhtiöille vakuutusasioiden käsittelemiseksi ja ratkaisemiksi.

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä pidetään sähköisessä muodossa paikallisella palvelimella. Rekisteriä käytetään ja tietoja muutetaan ja käsitellään vain käyttämällä käyttäjätunnusta ja salasanaa. Rekisteriä saavat käyttää vain nimetyt ja rajatut henkilöt, joiden tehtävänä on ylläpitää ja hallinnoida järjestelmää. Rekisterin tiedot on suojattu ulkopuoliselta tarkastelulta. Rekisterin käyttöä valvotaan.

Kuinka pitkään säilytämme henkilötietojasi?

PLVK säilyttää kameratallenteita korkeintaan yhden (1) kuukauden ajan tallennushetkestä. Yhden kuukauden kuluttua tallenteet tuhotaan automaattisesti kirjoittamalla uutta kuvaa vanhojen kuvien päälle. Tallenteita voidaan säilyttää pidempään, jos se on tarpeellista rikosasian tai vahinkoasian käsittelemiseksi. Tallenteet hävitetään tässäkin tapauksessa niiden säilyttämisen käytyä tarpeettomaksi.

Olemme päätyneet yhden kuukauden säilytysaikaan, koska monet rikos- ja vahinkoasiat tulevat tietoomme vasta viiveellä. Haluamme varmistaa, että pystymme hyödyntämään kameravalvontajärjestelmää ilmoittamiimme käyttötarkoituksiin.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi käyttää alla mainittuja oikeuksia ottamalla PLVK:hon yhteyttä kirjeitse tai sähköpostitse. PLVK:lla on oikeus pyytää rekisteröidyltä lisätietoja rekisteröidyn henkilöllisyyden varmistamiseksi ja tietopyynnön toteuttamiseksi.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa omat tietonsa rekisteristä.

Oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisemista

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää epätarkkojen tai virheellisten tietojen oikaisemista.

Oikeus pyytää tietojen poistamista

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että hänen henkilötietonsa poistetaan rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Rekisteröidyn pyynnöstä PLVK pyrkii poistamaan tiedot ilman aiheetonta viivytystä, paitsi jos poistamisesta kieltäytymiseen on lakiin perustuva syy

Oikeus rajoittaa ja vastustaa käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa sekä vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Kun rekisteröity on esittänyt pyynnön, PLVK ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole lakiin perustuvaa syytä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jossa rekisteröity voi siirtää tiedot toisen henkilötietorekisterin rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus

Jos rekisteröity katsoo, että hänen yksityisyyttään on loukattu, hän voi tehdä valituksen viranomaiselle siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa hän oleskelee. Tarkempia tietoja kansallisista tietosuojaviranomaisista on seuraavalla sivustolla: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

Kuka on henkilötietojesi rekisterinpitäjä ja mihin voit ottaa yhteyttä?

Porslahden Venekerho ry
Laiturikuja 2
00980 Helsinki
toimisto(at)plvk.fi